Levenseinde van de zon

In het novembernummer van het populair-wetenschappelijke tijdschrift ZENIT staat het tweede deel van mijn verhaal over de levensgeschiedenis van de zon. Hij bestaat al vierenhalf miljard jaar en zal 10 miljard jaar oud worden. Mijn bespreking gaat over de laatste 100 miljoen jaren dus veel minder dan een procent van de totale leeftijd van de zon. Het grootste deel van zijn leven straalde de zon als gevolg van het omzetten van waterstofatoomkernen in die van helium: men noemt dit kernfusie. Maar eens raakt het waterstof op. Er wordt geen energie meer geproduceerd en het centrum van de zon stort ineen. Daardoor wordt dit heter en daardoor wordt de buitenkant opgeblazen: de zon wordt een reuzenster. Tenslotte wordt de temperatuur in het binnenste zo hoog, vele honderden miljoenen graden, dat opnieuw kernfusie ontstaat; het gevormde helium kan omgezet worden in koolstof en in zuurstof. Er is dus weer even een energiebron. In de uiterst instabiele zon waar hete gasmassa’s opstijgen en koude gassen dalen kunnen thermische pulsen optreden; dit zijn kortdurende uitbarstingen van energie. In die fase en nog later kan de zon een Mira-ster worden. Dit is een soort veranderlijke sterren die in enkele honderden dagen wel honderd tot tienduizend malen helderder of zwakker kunnen worden. Ze zijn genoemd naar Mira Ceti, de “verwonderlijke in de walvis”.
Tenslotte is alle kernbrandstof op; de zon stort ineen tot een zogenoemde witte dwerg die omhuld wordt door een grote gaswolk van lichtjaren diameter: een planetaire nevel. De planetaire nevel-fase duurt niet langer dan 100.000 jaar; dan is de nevel ook verdwenen.Over blijft een witte dwerg die langzaam afkoelt en na vele miljarden jaren niet meer zichtbaar is.

Ruimtetijd

In mijn maandelijkse Terugblik in het novembernummer van het populair-wetenschappelijke tijdschrift ZENIT bespreek ik het begrip ruimtetijd. Ruimte en tijd, eerder gezien als twee onafhankelijke begrippen blijken volgens de relativiteitstheorie sterk samen te hangen. Bovendien zijn ze afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid materie en de snelheid waarmee die materie zich voortbeweegt. Van iets dat zich met grote snelheid ten opzichte van mij voortbeweegt zie ik de klok langzamer lopen dan de mijne. Maar het omgekeerde geldt ook! Naar aanleiding daarvan komen ook de begrippen zoals de Planck-lengte, Planck-massa, Planck-energie en de Planck-tijd aan de orde. Dit zijn extreem kleine grootheden; voor nog kleinere waarden is de klassieke natuurkunde niet of nauwelijks meer geldig. Dit alles was aanleiding tot een ontwikkeling door de Nederlandse natuurkundigen Casimir en Polder die bewezen dat zelfs in het absolute niets ruimte en tijd zich kunnen ontwikkelen en energie kan ontstaan. Is zo het heelal ontstaan?

DE LAATSTE FASEN VAN DE LEVENSLOOP VAN DE ZON

In het oktobernummer van het populair-wetenschappelijke tijdschrift ZENIT bespreek ik wat er met de zon gaat gebeuren in de laatste fasen van zijn bestaan. Maar ik begin wel bij het begin: hij is ruim vierenhalf miljard jaar geleden ontstaan door het samentrekken van een grote ijle gaswolk in de ruimte, een proces dat ongeveer 20 miljoen jaar duurde, vrij kort, kosmisch gezien. Sindsdien “brandt” hij door kernfusie waarbij kernen van waterstofatomen in die van helium worden omgezet. Dit proces zal nu nog ongeveer 4½ miljard jaar duren, dan is het waterstof in de kern van de zon opgebrand. Omdat daar dan geen energie meer wordt geproduceerd zal die kern gaan inkrimpen, daardoor heter worden.daardoor worden de buitendelen van de zon opgeblazen, tot over ongeveer 5½ miljard jaar de zon een rode reus is geworden met een halve middellijn die ongeveer zo groot is als de afstand van de zon tot de aarde. De aarde zal dan nog net niet door de zon opgeslokt zijn. De zon straalt dan wel meer dan 1000 maal zoveel licht uit als nu het geval is. In deze instabiele wereld kunnen dan de zogenoemde heliumflitsen optreden; korte flitsen die niet langer dan enkele minuten duren, maar die dan honderden miljoenen malen zoveel licht uitstralen als de zon nu doet.
De hier beschreven toekomstgeschiedenis is het eerste deel van een verhaal dat in twee delen in ZENIT verschijnt. Volgende maand komt het tweede deel aan de beurt dat de laatste 130 miljoen jaar van de levensloop van de zon beschrijft; een relatief korte periode die echter dramatisch is om alles wat met deze laatste levensloop van de zon samenhangt.

ZENIT, oktober 2015, blz. 34-36

.

EEN BIJZONDERE AMATEUR-STERRENKUNDIGE

In de twee laatste nummers van ZENIT heb ik mijn maandelijkse ‘Terugblik’ gewijd aan een bijzonder mens: de amateur-sterrenkundige Pieter Meesters (1887 – 1964). Hij was een grondwerker in de Haarlemmermeer polder, die zich ook interesseerde voor wat aan de sterrenhemel te zien is. Met de enorme standsverschillen van zijn tijd was dat iets heel bijzonders en dat besefte ook hij terdege. Zo had hij eens toestemming gekregen van de directeur van de Utrechtse sterrenwacht om de sterrenwacht te zien. Hij reisde naar Utrecht maar daar aangekomen durfde hij niet aan te bellen en trok onverrichter zake weer terug. Hij leerde zichzelf om kijkers te bouwen. Deze waren van hoge kwaliteit en dat was uiteindelijk voor hem een kleine extra bron van inkomsten. In Halfweg, waar hij woonde, bouwde hij zijn eigen sterrenwacht. Het was een ramp, die alom de pers haalde toen de sterrenwacht in de winter van 1938 in brand vloog. In 1925 kreeg hij zelfs een aanstelling tot assistent aan de toen nieuwe sterrenwacht van Lembang in Nederlands Indië, een voor hem glorieus moment dat echter in een fiasco eindigde omdat de directeur daar niet met mensen om kon gaan. Vele latere assistenten ondergingen datzelfde lot.
Een bijzondere levensgeschiedenis waar wel meer dan twee terugblikken aan te wijden zou zijn geweest.

Zenit, september en oktober, 2015

Het relativerende van de zon

Onder bovenstaande titel verscheen in de zaterdagse bijlage van het Noord-Hollands Dagblad en de daaraan verbonden bladen zoals de Helderse Courant een artikel gewijd aan mijn onderzoek van de zon. Een citaatje uit de aanhef: “de zon zal ervoor zorgen dat over 300 miljoen jaar de temperatuur op aarde zo’n 50° is. En over 6 miljard jaar stort de zon in.“ Beide zijn gevolg van het feit dat de sterkte van de zonnestraling toeneemt, en wel met een zeer klein bedrag, 0,15% per miljoen jaar. Maar die kleine beetjes tellen op en over 6 miljard jaar is de zon opgebrand en stort hij ineen. Het artikel gaat verder in op mijn werk (met de medewerkers van het Laboratorium voor Ruimte-onderzoek te Utrecht) op het gebied van zonnevlammen waarbij we eens, tijdens zo’n uitbarsting, temperaturen hebben kunnen meten van de orde van 70 miljoen graden. In een ander geval hebben we zelfs gedurende een fractie van een seconde temperaturen kunnen meten van de orde van 400 tot 500 miljoen graden. Dit was toen de hoogste temperatuur die ooit in het heelal gemeten was. Een ander aspect dat genoemd wordt is de verwachting dat ons melkwegstelsel over ongeveer 3 miljard jaar zal botsen met het stelsel uit het sterrenbeeld Andromeda. Dit stelsel nadert ons met een snelheid van ongeveer 300 km per seconde. “De dan botsende gassen zullen massaal nieuwe sterren, zonnen en planeten opleveren. Dat wordt een fascinerende tijd “.